Handlekurv
kr0.00
  • Det er ingen varer i handlekurven din

Total - kr0.00 Vis handlekurv

.

SALGSBETINGELSER – 123 Thai Food AS org 927 303 388

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av Varer over internett («Avtalen»). Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Lovene er tilgjengelig på lovdata.no. Samtlige av disse lovene gir forbrukeren enkelte ufravikelige rettigheter.
Vilkårene i denne Avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Partene
“Selger” er 123 Thai Food AS, Wallemslien 16
5165 LAKSEVÅG, post@123thaifood.no, +47 920 16 500, org 927 303 388 mva, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
“Kjøper” er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Salg via www.123Thaifood.no eller App
Alle varer på vår webside eller App er inkl moms. Det tilkommer ingen ekstra kostander utover kjøring dersom du/dere velger utkjøring fra våre salgssteder. Utkjøringsgebyr varierer fra salgssted til salgssted beløpet vil være synlig i handlekurven dersom du/dere velger utkjøring.

3. Vare og Pris
Vare – Thai fersk mat (og drikke) for ”Take away” (henting/utlevering) og catering.
Pris – Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Ved inngåelse av Avtalen bekrefter Kjøperen å oppfylle eventuelle lovpålagte krav til alder, samt samtykker til underleverandørers og samarbeidspartneres vilkår dersom de inngår som ledd i Avtalen og utførelsen av denne.

5. Betaling / Forhåndsbetaling
Selgeren kan kreve betaling for Varen fra det tidspunkt den blir påbegynt hos Selgeren med hensikt å utlevere/levere til Kjøperen.
BETALING – VIPPS / NETS EASY ELLER ANNEN ELEKTRONISK BETALINGSORDNING.
MERK – All ”take away” (henting / catering) og utkjøring må forhåndbetales på grunn av kontaktløs og kontantløs håndtering.

6. Henting (Utlevering) / Levering
Levering skjer når Kjøperen, eller en annen person som opptrer på Kjøpers vegne, har overtatt Varen.
Kjøperen er ansvarlig for å oppgi leveringsinformasjon i bestillingen som dato, tid og sted. Selgeren skal utlevere Varen til Kjøper uten unødig opphold og senest innen samme dag eller innen åpningstid påfølgende dag dersom klokken passerer midnatt på bestillingsdagen.
Kjøperen er selv ansvarlig for å være tilstede ved levering og bærer ansvaret for Varen om Kjøperen ikke er tilstede ved levering. Selger er kun forpliktet til å forsøke levering av Varen én – 1 – gang.
Kjøper er ansvarlig for å sørge for at bestilling av Varen har skjedd innenfor det tidsrommet hvor Selger har åpent. Bestillinger utenfor åpningstid vil ikke behandles, og Kjøper vil ikke kunne gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser som følge av forsinkelse eller mangel som oppstår som følge av bestilling utenfor Selgers opplyste åpningstider.

7. Risikoen for Varen
Risikoen for Varen går over på Kjøper når han, eller en annen person som opptrer på Kjøpers vegne, har fått Varene ut/levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Denne Avtalen er unntatt angrerett, grunnet Varer som forringes eller raskt går ut på dato, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav b, og forseglede Varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav g. Dette innebærer at kjøpet er bindende fra avtaleinngåelsen, og Kjøper kan ikke angre kjøpet.
9. Mangel ved Varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

9.1 Reklamasjon
Hvis det foreligger en mangel ved Varen må Kjøper ved ut/levering av Varen gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Dersom Varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve Avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selgeren.
Reklamasjon til Selgeren bør skje muntlig ved levering og skriftlig dersom partene ikke kan løse dette seg imellom. Skriftlig reklamasjon skal skje til ledelse@123thaifood.no straks etter at Kjøper er gjort oppmerksom på mangelen, og under enhver omstendighet innen rimelig tid.

9.2 Retting / Omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg Kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

9.3 Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom Varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kjøperen.

9.4 Heving
Dersom Varen ikke er rettet eller omlevert, kan Kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon +47 23 40 06 00.